برای استفاده از زبان افزا مراحل زیر را طی کنید:

  1. 1-ثبت نام در سایت
    برای استفاده از خدمات رایگان زبان افزا، آدرس ایمیل خود را در قسمت ثبت نام زبان آموزان در آدرس ZabanAfza.com وارد کنید.
  2. 2-انتخاب مرجع آموزشی
    از طریق صفحه پرونده آموزشی نسبت به انتخاب دوره آموزشی خود اقدام نمایید.
  3. 3-نگران شلوغی ایمیلتان نباشید
    زبان افزا فقط برای کسانی که ایمیل ارسال شده را مطالعه نمایند، ایمیل روز بعد را ارسال خواهد نمود. با این سیاست از انباشته شدن ایمیلهای ناخوانده (درصورت عدم دسترسی شما به اینترنت) جلوگیری به عمل آمده و همچنین انرژی گروه زبان افزا نیز در راستای صحیح خود صرف خواهد شد.